Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Kenelle työnohjaus sopii

Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Kannattaa miettiä, millainen ohjaustapa sopii tilanteeseen ja tavoitteisiin.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. 

Kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä olisi paras työskentelymuoto. 

Mitä työnohjauksessa tapahtuu

 • Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin.
 • Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1–1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 3–6 henkilöä.
 • Työnohjaus on luottamuksellista. 
 • Jokaisella osallistujalla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kertoo asioista.
 • Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. 
 • Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Miten työnohjaus vaikuttaa

Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien tekijöiden välillä: 

 • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuvat
 • työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
 • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
 • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
 • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
 • perustehtävä kirkastuu
 • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa
 • moniammatillinen toiminta jäsentyy  

Työnohjaussopimus

Työnohjaussopimuksen osapuolina voivat olla ohjaaja, ohjattava(t) ja esimies tai ainoastaan ohjaaja ja ohjattava(t) tai ohjaaja, työryhmän esimies ja tämän esimies. Työnohjaajat pitävät usein tiukasti kiinni siitä, että he sopivat työnohjauksen tavoitteista vain ohjattavien kanssa.

Kokeilukerrat

Usein sovitaan esimerkiksi 1–3 kokeilukerrasta, joiden jälkeen tehdään päätös siitä, aloitetaanko työnohjaus vai ei.

Arvioinnit

Työnohjaussopimuksessa sovitaan myös siitä, miten työnohjausta arvioidaan ja millaisin aikavälein. Tavallinen arviointitiheys on puolivuosittain. Sekä väliarvioinneissa että loppuarvioinnissa tarkastellaan yhteistyön sujumista ja tavoitteiden toteutumista.

Kirjallinen sopimus

Vaikka suullinenkin sopimus olisi pätevä, kannattaa tehdä kirjallinen sopimus.
Tulosta tästä STOryn Sopimusmalli työnohjaukseen.

Sopimukseen on hyvä kirjata seuraavat asiat:

 • työnohjauksen kesto ja määrä
 • miten tapaamisista sovitaan
 • tapaamispaikka
 • työnohjauksen tavoitteet
 • työnohjauksen arviointi
 • työnohjauksessa käytettävät menetelmät
 • työnohjauksen hinta, maksaja ja maksujen eräpäivät
 • menettelytapa tapaamisten peruutusten suhteen
 • joutuuko asiakas maksamaan, jos hän jättää sovitun ajan  käyttämättä tai peruuttaa sen
 • menettelytapa, jos ohjaaja tai ohjattava haluavat keskeyttää työnohjauksen
 • menettelytapa, jos asiakas ei ole tyytyväinen työnohjaukseen

Kun työnohjauksessa on kyse yksityisestä ammatinharjoittajasta, ei valitustahoa ole. Senkin takia on tärkeää, että sopimuksessa on määritelty toimintatapa siltä varalta, että asiakas on tyytymätön ostamaansa työnohjaukseen.

Sopimuksessa voidaan esimerkiksi todeta, että ellei erimielisyys ratkea keskustelemalla, voidaan ottaa kolmas osapuoli arvioimaan tapahtunutta.

Kysyttävää työnohjauksesta? Ota yhteyttä!

Onnenkompassi auttaa mielellään kaikissa työnohjaukseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää siitä, miten työnohjaus palvelisi Sinua, tiimiäsi ja yritystäsi. Onnenkompassista saat työnohjausta mm. alueelle Laitila, Uusikaupunki, Rauma, Pori, Tampere, Loimaa, Salo, Kaarina, Turku, Raisio ja Naantali. 

Lisätietoa: Työnohjaus hinta »

Suosittele meitä